Stavebníservis24.cz

Obchodní podmínky služby Stavebníservis24.cz

Tyto podmínky pro registraci firmy (dále jen "Podmínky") do služby Stavebníservis24.cz (dále jen "služba") upravují smluvní vztah mezi společností B2M.CZ s.r.o., sídlem Šafránkova 3/1243, 155 00, Praha 5, IČ: 27455971 (dále jen "Poskytovatel"), a podnikatelským subjektem v rámci služby Stavebníservis24.cz (dále jen "Objednavatel").

1. Popis služby

Služba Stavebníservis24.cz slouží k informování objednavatele o dostupných zakázkách z vybraných oborů činnosti. Poskytovatel služby objednavateli poskytuje e-mailový servis s přehledem vybraných komerčních zakázek od fyzických i právnických osob a veřejných zakázek od státních institucí za účelem navázání spolupráce. Službu provozuje společnost B2M.CZ s.r.o.

2. Registrace objednavatele

Registraci může objednavatel provést prostřednictvím webového formuláře dostupného na adrese www.stavebniservis24.cz. Registraci může provést také telefonicky po poskytnutí všech potřebných údajů. Registrace do systému Stavebníservis24.cz je závazná (telefonicky, přes elektronický formulář, e-mailem).

Registrací na serveru www.stavebniservis24.cz získá objednavatel přístup ke kontaktům na zadavatele zakázek v oborových kategoriích systému Stavebníservis24.cz.

Objednavateli budou zasílány zakázky z vybraných oborů v souhrnné podobě přímo na uvedený e-mail. Zakázky lze zasílat pouze na jednu e-mailovou adresu. Z realizovaných obchodů neplatí poskytovateli žádnou provizi. Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky (max. do 3 pracovních dnů od objednání). Zároveň je zaslána faktura, která je splatná ihned. Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet provozovatele, maximálně do 14 dní po odeslání faktury. Při neuhrazení v době splatnosti faktury může být služba zablokována a firemní údaje předány třetí straně, a to pouze za účelem vynucení platby. Služba je ukončena za 12 měsíců.

3. Odstoupení od smlouvy

Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání objednavatele v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, provozovatele serveru, šíří obsah zakázek jakýmkoli způsobem bez souhlasu provozovatele, šíří své přístupové kódy do systému, zasílá nevyžádaná obchodní sdělení nebo nabídku služeb nesouvisejících s obsahem poptávky (nevyžádanou nabídku), zneužívá získaných kontaktů k podvodnému podnikání (k páchání trestné činnosti). Při nedodržení těchto povinností si poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a odhlášení objednavatele ze systému, bez jakéhokoli finančního vyrovnání.

V případě, že poskytovatel neplní předmět služby (tj. zejména neposkytuje Objednavateli e-mailový servis s přehledem dostupných komerčních a veřejných zakázek) a objednatel o této skutečnosti informoval poskytovatele, který nesjednal nápravu, má objednatel možnost odstoupit od smlouvy.

Poskytovatel v rámci plnění služby negarantuje počet zakázek, o kterých bude Objednavatele informovat.

Poskytovatel má povinnost do 30 dnů od podání této stížnosti objednavatele informovat o výsledku.

V případě, že bude reklamace oprávněná, má poskytovatel povinnost vrátit poměrnou část registračního poplatku (v poměrné hodnotě ve vztahu k celkové době plnění služby), a to při ukončení služby.

V případě, že si Objednavatel přeje zrušit již aktivovanou službu, a odstoupit tak od uzavřené smlouvy, lze tak učinit do 2 pracovních dní od aktivace služby. V tomto případě je povinen Poskytovateli služby uhradit storno poplatek ve výši 50 % z ceny služby.

4. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem objednavatele jeho osobní údaje ve formě nahrávek všech uskutečněných hovorů a dále ve formě písemné či e-mailové, zejména pak jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Objednavatel dále souhlasí s tím, že poskytnuté údaje se automaticky objeví a zveřejní v katalozích dodavatelů provozovaných firmou B2M.CZ s.r.o. Objednavatel souhlasí s nahráváním všech uskutečněných hovorů, které jsou za účelem sjednání služby, servisní činnosti v rámci služby a dále v rámci zkvalitňování poskytnuté služby.

Poskytovatel služby má právo zasílat objednavateli e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Objednavatel má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem.

Po vypršení platnosti registrace objednavatele v systému www.stavebniservis24.cz má poskytovatel právo uchovávat jeho kontaktní údaje pro své interní potřeby, pokud dodavatel nepožádá o jejich vymazání.

Uchovávané osobní údaje může objednavatel nebo poptávající kdykoli změnit ve svém zákaznickém profilu nebo prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

5. Záruka výkonu

Poskytovatel služby zaručuje Objednavateli celkový počet zakázek zveřejněných na Stavebníservis24.cz v průběhu 1 roku. V případě nedodržení tohoto závazku se Poskytovatel zavazuje vrátit registrační poplatek na žádost Objednavatele zpět v plné výši. Žádost o refundaci registračního poplatku je možné uplatnit nejpozději do 7 dnů po skončení ročního tarifu služby.

6. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Poskytovatelem a Objednavatelem okamžikem schválení řádně učiněné objednávky. Odesláním objednávky Objednavatel stvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Registrací firmy je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním. Společnost B2M.CZ s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změnu a její účinnost společnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.stavebniservis24.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 23. 9. 2014.

Kontakt

Provozovatelem projektu Stavební servis 24 je společnost B2M.CZ s.r.o., která se již 10 let zabývá zprostředkováním obchodních příležitostí.

B2M.CZ s.r.o., Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5
Telefon: 251 510 908, e-mail: info@stavebniservis24.cz

Obchodní podmínky | Zadat zakázku